Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

VIGTIG INFO - Skarvregulering ved Gudenåen

Kilde/Info fra: Peter Fosgerau FB den 2018-04-09

Der vil fra nu og frem til d 31/5 blive reguleret skarv ved Gudenåen!!!

Så I vil kunne møde jægere med tilladelse til at regulere de nævnte steder! Der vil blive opsat faste skjul! 

Skarvreguleringsholdet mødes onsdag d 11/4 kl 18:30 ved Pavillonen i Langå! Alle der ønsker at deltage i reguleringen er velkomne!
Godkendelse vedhæftet her:
 
Tilladelse til regulering af skarv, Langå/Jernbanesvinget ­ Langå Egeskov, 8870 Langå
Naturstyrelsen har modtaget ansøgning om tilladelse til regulering af skarv. Sagsfremstilling
NATURSTYRELSEN
NST Kronjylland
J.nr. NST-3444-1004830 Ref. Sandor Hestbæk Markus Den 09-04-2018
Der er søgt om tilladelse til regulering af skarv ved vandløb i perioden 1. april – 31. maj af hensyn til beskyttelse af udtrækkende smolt af snæbel, laks og ørred, med henblik på at beskytte flora og fauna.
Der søges om tilladelse til at anvende kunstigt skjul og kunstige lokkefugle ved reguleringen
Afgørelse
Naturstyrelsen har vurderet, at der ikke findes anden tilfredsstillende løsning, hvorfor der meddeles tilladelse til regulering i medfør af § 15. stk. 1, nr. 4 i bekendtgørelse om vildtskader.
Vilkår for tilladelsen: Der må maksimalt reguleres 2 skarv pr. dag. Der må maksimalt reguleres 30 skarv i perioden. Der skal under reguleringen tages fornødne hensyn til øvrige ynglende arter på lokaliteten. Tilladelsen er gældende for vandløbet Langå/Jernbanesvinget ­ Langå Egeskov. Tilladelsen er udstedt til Peter Fosgerau (Langå sportsfiskerforening). Tilladelsen må kun udnyttes efter bemyndigelse og accept fra grundejeren.
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
der søges om reguleringstilladelse af hensyn til at beskytte flora og fauna.
Reguleringstilladelse eller kopi heraf skal under reguleringen medbringes og fremvises på forlangende til politiet.
Regulerede individer må ikke gøres til genstand for handel.
Reguleringen foretages med skydevåben af myndig person over 18 år med gyldigt jagttegn.
Bestemmelserne i lov om jagt og vildtforvaltning med tilhørende bekendtgørelser i øvrigt skal overholdes.
Brug af skydevåben på reguleringsadressen må ikke være i strid med andre regler.
Senest 4 uger efter tilladelsens udløb indberettes antallet af regulerede individer og effekten af reguleringen til Naturstyrelsen. Dette gælder også, hvis der ikke er reguleret noget.
Der meddeles desuden tilladelse til at anvende kunstigt skjul og kunstige lokkefugle i forbindelse med reguleringen, jf. § 15, stk. 6 i bekendtgørelse
om vildtskader
Tilladelsen er gældende fra den 01-04-2018 og frem til 31­05­2018, hvorefter den udløber uden yderligere varsel. Naturstyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde tilladelsen, såfremt forholdene efter styrelsens vurdering giver anledning hertil.
Klagevejledning
Naturstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens §34.
Med venlig hilsen
Sandor Hestbæk Markus
Du skal indberette det samlede resultatet af reguleringen senest 4 uger efter tilladelsens udløb. Der kan kun indberettes én gang pr. tilladelse. Til det formål skal
Du kan komme direkte til indberetningen ved at benytte dette link: http://mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt/
Hvor der er tale om regulering af fugle, og såfremt lokaliteten, hvortil denne reguleringstilladelse er givet, bliver omfattet af en zone eller område oprettet af Fødevarestyrelsen, som følge af udbrud af fugleinfluenza, kan reguleringstilladelsen ikke udnyttes, med mindre Fødevarestyrelsen giver særlig tilladelse hertil. På www.fvst.dk ligger der oplysninger om fugleinfluenza, herunder oprettelse af zoner og områder.
Kopi til politiet
Naturstyrelsen, Kronjylland, Vasevej 7, 8920 Randers NV, Mail: kjy@nst.dk
Tlf. 72 54 30 00, CVR 33157274, EAN 5798000860315, kjy@nst.dk, www.naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/kronjylland

 

Slut paa siden
End of page